Zásady o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.profibeauty.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Klaudia Eisová

IČ: 73418978 ,

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Sokolovská 979/209, Praha 9, 190 00

Telefonní číslo: 608 825 883

Kontaktní e-mail: info@kmghair.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Jak nakládáme s osobními údaji?

Při zacházení s osobními údaji dodržujeme platný právní řád České republiky a příslušné předpisy Evropské unie, zejména Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.).

1.2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Mezi ně patří identifikační údaje, jako je jméno, rodné číslo nebo přihlašovací jméno do uživatelského účtu, kontaktní údaje, jako je adresa bydliště, telefonní číslo nebo emailová adresa, a další informace, jako jsou údaje získané pomocí cookies, IP adresa a informace o zařízení a prohlížeči.

ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete při vyplňování objednávky nebo při zřizování uživatelského účtu. Kromě toho můžeme při návštěvě webového rozhraní získávat a ukládat určité osobní údaje pomocí souborů cookies. Více informací o souborech cookies naleznete v článku 5 našich Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zadané při objednávání zboží zpracováváme za účelem plnění smlouvy, dodání zboží a splnění dalších právních povinností, jako je archivace daňových dokladů. Pokud si zřídíte uživatelský účet, zpracováváme vaše údaje za účelem správy a vedení tohoto účtu.

Pokud nám udělíte souhlas, můžeme vaše údaje využít pro zasílání obchodních sdělení nebo přímý marketing. Vaši e-mailovou adresu můžeme využít i pro zasílání obchodních sdělení týkajících se podobného zboží, které jste si u nás objednali. Tento typ zpracování můžete kdykoliv odmítnout.

Osobní údaje získané pomocí souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Tyto údaje využíváme k poskytování uživatelské podpory, analyzování chování uživatelů a marketingu.

2.3. Po jak dlouhou dobu využíváme vaše údaje?

Osobní údaje zadané při objednávání zboží nebo při registraci uživatelského účtu uchováváme po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a dodržení právních povinností. Pokud nám udělíte souhlas nebo použijeme vaši e-mailovou adresu pro obchodní sdělení, vaše údaje budou využívány po dobu fungování webového rozhraní.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést prostřednictvím e-mailu, telefonicky, písemně nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodních sděleních. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů dotčeným zpracováním nestává nezákonným.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům. Tento přístup zahrnuje informace o účelu zpracování, kategoriích údajů, příjemcích údajů a době jejich uchování. Poskytneme vám kopii zpracovávaných údajů a za další kopie můžeme účtovat administrativní poplatek.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat opravu těchto údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně automatizovaného zpracování.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účel zpracování, jste odvolali souhlas, vznesete námitku proti zpracování nebo byly zpracovány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích, například pokud popíráte přesnost údajů nebo pokud je zpracování protiprávní. Omezení zpracování znamená, že vaše údaje budou uloženy, ale další zpracování bude možné pouze s vaším souhlasem nebo z jiných zákonných důvodů.

Pokud je zpracování omezeno kvůli vaší námitce proti zpracování, omezení trvá do doby, než se ověří, zda je námitka oprávněná. Pokud je zpracování omezeno kvůli pochybnostem o přesnosti údajů, omezení trvá do doby, než se přesnost ověří.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném formátu a předat je jiné organizaci, pokud to technicky umožňuje.

3.8. Jak můžete uplatnit svá práva?

Vaše práva ohledně osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům co nejrychleji. Pokud nebudete spokojeni s naším způsobem zpracování vašich údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na dozorový úřad v jiném členském státě EU, pokud se nacházíte mimo Českou republiku.

4.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme odpovědní za správu vašich osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Můžeme pověřit i jiné subjekty zpracováním osobních údajů. Pokud máte zájem vědět, kdo konkrétně zpracovává vaše údaje, rádi vám tuto informaci poskytneme.

Vaše osobní údaje jsou důkladně chráněny proti zneužití. Mohou být zpracovávány elektronicky nebo v tištěné podobě, podle toho, jak je to nejvhodnější.

4.2. Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předány dalším subjektům v nezbytném rozsahu pro splnění smlouvy nebo dalších právních povinností. To může zahrnovat doručovatele nebo jiné spolupracující subjekty. Vaše údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies? Cookies jsou textové soubory uložené na vašem zařízení, které umožňují správné fungování webového rozhraní. Některé cookies mohou shromažďovat osobní údaje, ale ne všechny. Můžete odmítnout jejich použití pomocí nastavení ve vašem prohlížeči, ale to může omezit funkčnost webového rozhraní.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá různé typy cookies, včetně nezbytných cookies pro navigaci, výkonnostních cookies pro analýzu používání webu a reklamních cookies pro personalizovanou reklamu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé a mohou být využívány jak na našem webu, tak i na jiných webech.

Používáme také služby společnosti Google, jako je Google Analytics, které pracují se shromážděnými informacemi pomocí cookies. Podrobnosti o tom, jak Google využívá data, najdete na jejich webových stránkách.

Pokud máte zájem o bližší informace o používaných typech cookies a jejich účelu, rádi vám je poskytneme.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 01.01.2024