Webová adresa: www.kmghair.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu KMGHair umístěného na webovém rozhraní www.kmghair.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

Klaudia Eisová

IČ: 73418978 

Adresa pro doručování: Sokolovská 979/209, Praha 9, 190 00

Telefonní číslo: +420 608 825 883

Kontaktní e-mail: info@kmghair.cz

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

 1. ÚVOD 1.1. Shrnutí podmínek

Tímto nákupním dohodnutím slibujeme dodat zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Pro uzavření dohody je nutné podat objednávku a aby byla přijata z naší strany (viz čl. 2). Informace o cenách jsou uvedeny v článku 3. Možnosti platby a dodání jsou popsány v článcích 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od dohody po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace jsou upraveny našimi Reklamačními podmínkami pro spotřebitele.

1.2. Spotřebitelská smlouva?

Je-li zboží kupujícím spotřebitel (fyzická osoba nakupující mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo výkon svého povolání), jedná se o spotřebitelskou smlouvu. Jinak se nepovažuje za spotřebitelskou smlouvu a nevztahují se na ni ochranná ustanovení spotřebitelské legislativy ani tyto obchodní podmínky, ale aplikují se Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod. Nespotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Práva a povinnosti

Naše práva a povinnosti jsou stanovena:

těmito obchodními podmínkami, Reklamačními podmínkami pro spotřebitele, Zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny na webovém rozhraní, objednávkou a jejím přijetím,

a v případě, že není nic stanoveno, pak českým právním řádem, zejména:

občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitel).

V případě mezinárodních prvků souhlasíte s použitím českého práva. Pokud však právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele, uplatní se tato vyšší ochrana.

1.4. Jak potvrdit souhlas s obchodními podmínkami?

Odesláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní prohlašujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi.

1.5. Další informace o obchodních podmínkách

V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek by bylo neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), uplatní se místo něj ustanovení, které má nejblíže k jeho původnímu smyslu. Platnost ostatních ustanovení tímto není dotčena.

Znění obchodních podmínek můžeme změnit či doplnit. Vaše práva a povinnosti se vždy řídí obchodními podmínkami platnými v době vzniku těchto práv a povinností. Změny či doplnění obchodních podmínek jsou možné pouze písemnou formou.

Mezi zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní patří i lidské vlasy. Podle § 112 občanského zákoníku (jak je definován v článku 1.4.) jsou lidské vlasy považovány za movitou věc, kterou lze přenechat jiné osobě i za odměnu. Prodej našich vlasových produktů není v tomto směru omezen.

S ohledem na povahu lidských vlasů doporučujeme konzultovat možnosti použití, výběr odstínu a typ vlasů s odborníkem před nákupem těchto produktů. Dále doporučujeme pečlivě se seznámit s doporučenou péčí o prodloužené vlasy, která je k dispozici na našem webovém rozhraní. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně výše uvedeného, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme poradenství a doporučíme vhodný produkt.

Kupní smlouva

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu? Na našem webovém rozhraní je prezentován seznam zboží spolu s popisem hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně všech daní, celkových nákladů a poplatků. Prezentace zboží má pouze informativní charakter a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy podle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak vytvořit objednávku?

Objednávku lze podat prostřednictvím našeho webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo také telefonicky, e-mailem či jiným dostupným způsobem uvedeným na našem webovém rozhraní. Objednávka musí obsahovat veškeré informace vyžadované v objednávkovém formuláři.

Před závazným odesláním objednávky vám bude poskytnuta rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (zahrnující všechny daně, clo a poplatky). Během rekapitulace máte možnost provést poslední úpravy.

Závaznou objednávku potvrzujete stisknutím tlačítka “POTVRZUJI OBJEDNÁVKU”. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. V případě jakýchkoli změn nás prosím okamžitě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

2.3. Lze zrušit nebo změnit již odeslanou objednávku?

Objednávku, kterou dosud nepřijmeme, můžete zrušit nebo změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení nebo změny jsou možné pouze po vzájemné dohodě. Pokud je objednávka zrušena poté, co nelze odstoupit od smlouvy (viz článek 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již vynaložili v souvislosti se smlouvou.

U PARUK Z PRAVÝCH VLASŮ SE PŘI VRÁCENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ÚČTUJE 50% STORNO POPLATEK, JELIKOŽ SE JEDNÁ O VÝROBU NA ZAKÁZKU.

2.4. Jak poznáte, že jsme přijali objednávku a kdy je smlouva uzavřena?

O přijetí objednávky vás informujeme. Tato informace je zasílána automaticky a neznamená přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud k doručení nedojde, smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží.

2.5. Chcete-li smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo mohou být vytištěny na vaši žádost a zaslány poštou. V případě zaslání poštou vám můžeme požádat o úhradu souvisejících nákladů.

Dokumenty tvořící smlouvu jsou u nás archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím stranám.

3.1. Je možné, že se cena na webovém rozhraní změní?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo během procesu objednávání není aktuální, okamžitě vás o této změně informujeme. Nicméně změna ceny, ke které došlo mezi odesláním a přijetím objednávky, nemá vliv na již přijaté objednávky.

Pokud dojde na naší straně ke zjevné technické chybě při stanovení ceny zboží na webovém rozhraní nebo během procesu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zjevně chybnou cenu.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze kombinovat, pokud není na webovém rozhraní výslovně uvedeno opak.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké platby akceptujeme?

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostním převodem na náš bankovní účet: (podrobnosti obdržíte v potvrzení objednávky); Bezhotovostní platbou prostřednictvím služeb GoPay nebo PayPal

Další možnosti platby a případné poplatky jsou uvedeny na našem webovém rozhraní.

4.2. Kdy je cena splatná?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. Pokud neobdržíme platbu do stanovené lhůty, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Požadujeme zálohu nebo platbu předem?

Upozorňujeme, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat o zaplacení celé kupní ceny (nebo zálohy) před odesláním zboží.

4.4. Jak vystavujeme účtenky a daňové doklady?

Vaším souhlasem s obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky a daňového dokladu v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a to v elektronické formě.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jakým způsobem zasíláme zboží?

Různé metody dodání zboží a příslušné náklady na dopravu jsou specifikovány na našem webovém rozhraní. Při zadávání objednávky máte možnost vybrat konkrétní způsob doručení.

V každé objednávce bude uvedena celková cena, která již zahrnuje náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

5.2. Kdy doručíme zboží

Naše zakázková výroba vyžaduje časový rámec, který obvykle trvá od 10 do 14 dní v závislosti na individuálních požadavcích našich zákazníků a typu produktu.

Detailní popis doby výroby a dodání je u každého produktu uveden individuálně.

Po dokončení výroby je zboží zpravila doručeno do 2 pracovních dní na Vámi uvedenou adresu či výdejní místo.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při přijímání zboží pečlivě zkontrolujte neporušenost jeho obalu. Pokud zaznamenáte nějaké nedostatky, ihned informujte jak dopravce, tak nás. Odmítnutí přijetí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za neopodstatněné.

Od okamžiku převzetí zboží (nebo od okamžiku, kdy jste měli povinnost převzít zboží, ale nesplnili jste tuto povinnost v souladu se smlouvou), nesete odpovědnost za jakoukoliv náhodnou ztrátu, poškození nebo ztrátu zboží.

5.4. Co se stane, pokud zboží nepřeberete?

V případě, že je kvůli vašim okolnostem nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, jste povinni uhradit související náklady.

Nepřevzetím zboží bezdůvodně vznikají náklady spojené s jeho doručením a uskladněním, a to včetně dalších nákladů, které v důsledku nepřevzetí zboží vzniknou.

Pokud je platba v hotovosti při doručení zboží na dobírku nebo při osobním odběru a zboží bezdůvodně nepřeberete, máme právo odstoupit od smlouvy. V případě předem zaplacené kupní ceny máme právo provést svépomocný prodej zboží podle § 2126 občanského zákoníku.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Jako spotřebitel máte možnost od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; v případě dodání v několika částech se lhůta počítá ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je doporučeno zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo e-mailem a následně zboží odeslat zpět na naši adresu. K tomu můžete využít vzorový formulář.

6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a považuje se, jako by nebyla nikdy uzavřena.

Pokud byl s zbožím poskytnut dar, pozbývá darovací smlouva účinnosti odstoupením od kupní smlouvy. Dar spolu s vráceným zbožím zašlete zpět.

6.3. Jak vrátit zboží?

Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši adresu. Vrátili byste ho přímo do prodejny nebo na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte na dobírku, nejsme povinni takové zásilky přijmout.

K vrácenému zboží je vhodné přiložit kopii dodacího listu a faktury nebo jiný doklad o nákupu, písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz.

6.4. Kdy obdržíte peníze zpět?

Peníze budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nicméně nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám zboží doručíte nebo prokážete, že jste jej odeslali.

Mimo kupní ceny máte nárok na vrácení nákladů za dopravu. Pokud jste si vybrali jiný než nejlevnější způsob doručení, vrátíme vám částku odpovídající nejlevnější variantě doručení.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud nám neudělíte jiné pokyny. Náklady na zaslání vráceného zboží hradíte vy.

6.5. Co když je vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zjistíme poškození, opotřebení nebo znečištění zboží, odpovídáte za snížení jeho hodnoty.

6.6. Kdy nelze od smlouvy odstoupit?

Nelze odstoupit od smlouvy například v případech, kdy bylo zboží upraveno podle vašich požadavků nebo je-li zboží podle své povahy nerozlišitelně smíseno s jiným zbožím.

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.7. Kdy můžeme my odstoupit od smlouvy?

V případě neuhrazení kupní ceny včas nebo nepřevzetí zboží z důvodu nepřítomnosti nebo z jiného důvodu, který znemožňuje dodání, si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká jsou naše oprávnění k výkonu činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost není podřízena dalšímu povolovacímu řízení.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti řešíme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Můžete se také obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká jsou vaše práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jestliže jste spotřebitel a vznikne mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete využít online platformu zřízenou Evropskou komisí.

8.4. Reklamace a záruka

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.  Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, kupující se může obrátit na kteréhokoli pracovníka firmy uvedeného na stránce Kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt. Každou reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informuje.

Dobu zákonné odpovědnosti za vady nelze zaměňovat s životností. Každodenním používáním výrobku přiměřeně klesá i jeho životnost. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání výrobků u jednotlivých spotřebitelů může být životnost výrobků vyčerpána ještě před uplynutím zákonné záruční lhůty.  

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající garantuje, že zboží při převzetí je bez vad. Zvláště zaručuje, že:

  • má vlastnosti dle dohody, a pokud není dohodnuto jinak, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, nebo očekávané kupujícím s ohledem na povahu zboží a jeho reklamu,
  • je vhodné pro účely uvedené prodávajícím nebo pro běžné použití takového zboží,
  • odpovídá dohodnuté kvalitě nebo provedení vzorku nebo předlohy, pokud bylo určeno podle nich,
  • je v požadovaném množství, míře nebo hmotnosti,
  • splňuje právní požadavky.
 2. Kupující má právo na reklamaci vad, které se projeví u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí. Toto pravidlo neplatí u zboží prodávaného za sníženou cenu kvůli vadě, obvyklému opotřebení nebo povaze zboží.

 3. Při výskytu vady může kupující požadovat od prodávajícího:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • odpovídající slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

  • pokud má zboží závažnou vadu,
  • pokud nemůže zboží řádně užívat kvůli opakovaným vadám nebo vadám po opravě,
  • při výskytu většího počtu vad.
 1. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o podání reklamace, obsahu reklamace, požadovaném způsobu jejího vyřízení a datu a způsobu jejího vyřízení, včetně potvrzení o provedené opravě a její trvání, nebo písemného odůvodnění odmítnutí reklamace. Reklamaci lze osobně předložit v naší prodejně: Sokolovská 979/209, Praha 9, 190 00 tel. +420 608 825 883. Reklamaci lze též zaslat na adresu: Sokolovská 979/209, Praha 9, 190 00.

 2. Reklamační formulář je přiložen ke každé zásilce nebo ke stažení zde.

 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, v komplikovaných případech do tří pracovních dnů. Tato lhůta nezahrnuje dobu nutnou k odbornému posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace, včetně opravy vady, musí být řešena bez prodlení, nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud uplynutí této lhůty je považováno za zásadní porušení smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Okamžikem podání reklamace se rozumí okamžik projevu vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) vůči prodávajícímu.

 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 5. Právo na vadné plnění neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl o vadě nebo vadu sám způsobil.

 6. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací. Toto právo může být uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 7. Kupující má právo volby způsobu reklamace.

 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 
 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1. Jak probíhá registrace na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní si vytvoříte uživatelský účet. Přístupové údaje k účtu si uchovávejte v tajnosti. Za případné zneužití účtu třetí osobou neneseme odpovědnost.

Informace, které poskytnete při registraci, musí být pravdivé a úplné. Účet založený na nepravdivých nebo neúplných údajích můžeme bez náhrady zrušit. Pokud dojde ke změně vašich údajů, doporučujeme je co nejdříve aktualizovat ve vašem uživatelském účtu.

9.2. K čemu slouží uživatelský účet?

Uživatelský účet vám umožňuje objednávat zboží, sledovat stav objednávek a spravovat svůj účet. Další možnosti, které váš účet poskytuje, naleznete na webovém rozhraní.

9.3. Za jakých podmínek můžeme zrušit váš uživatelský účet?

Máme právo zrušit váš uživatelský účet bez náhrady, pokud dochází k porušování zásad slušného chování, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek prostřednictvím vašeho účtu.